یخچال فریزر بوش

KGN36XL304

یخچال فریزر بوش مدل KGN36XL304

A++

استیل

بدون برفک نمایشگر

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,300,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,300,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN56VW304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56VW304

A++

سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,879,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,379,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGW36VL304

یخچال فریزر بوش مدل KGW36VL304

A++

11 فوت استیل

آب سرد کن درب

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,770,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,270,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

GSN54AW304

یخچال فریزر بوش مدل GSN54AW304

A++

11 فوت سفید

برفک کم 7 کشو

ساخت آلمان

قیمت محصول: 5,136,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,634,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDN46VL204

یخچال فریزر بوش مدل KDN46VL204

A+

13 فوت استیل

بدون برفک کشو چیلر

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,699,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,199,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDN53NW204

یخچال فریزر بوش مدل KDN53NW204

A+

15 فوت سفید

بدون برفک کشو چیلر

ساخت کره

قیمت محصول: 3,648,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,148,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDD56PW304

یخچال فریزر بوش مدل KDD56PW304

A++

16 فوت سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,627,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,627,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDD56PI304

یخچال فریزر بوش مدل KDD56PI304

A++

16 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,174,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,674,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN57NW204

یخچال فریزر بوش مدل KGN57NW204

A+

16 فوت سفید

بدون برفک فریزر 2 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,330,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,330,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN57NL204

یخچال فریزر بوش مدل KGN57NL204

A+

16 فوت استیل

بدون برفک فریزر 2 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,647,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,647,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN56LB304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56LB304

A++

17 فوت مشکی

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,830,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,830,000 تومان

پنج فقره چک   : 800,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN56VL304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56VL304

A++

18 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,046,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,546,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN56AI304

یخچال فریزر بوش مدل KGN56AI304

A++

18 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,447,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,697,000 تومان

پنج فقره چک   : 750,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDV58VW304

یخچال فریزر بوش مدل KDV58VW304

A++

18 فوت سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,884,000 تومان

پرداخت  نقدی : 884,000 تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN56AW204

یخچال فریزر بوش مدل KGN56AW204

A+

15 فوت سفید

بدون برفک نمایشگر

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,538,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,538,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN56AI204

یخچال فریزر بوش مدل KGN56AI204

A+

15 فوت استیل

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,920,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,420,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGD57PW204

یخچال فریزر بوش مدل KGD57PW204

A+

16 فوت سفید

بدون برفک فریزر 2 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 5,100,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,600,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDD56VW204

یخچال فریزر بوش مدل KDD56VW204

A+

17 فوت سفید

بدون برفک

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 4,252,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,252,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDD74AW204

یخچال فریزر بوش مدل KDD74AW204

A+

20 فوت سفید

آب سرد کن درب

ساخت کره

قیمت محصول: 5,160,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,660,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KDD74AL204

یخچال فریزر بوش مدل KDD74AL204

A+

20 فوت استیل

آب سرد کن درب

ساخت کره

قیمت محصول: 5,400,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,650,000 تومان

پنج فقره چک   : 750,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

GSV24VW304

یخچال فریزر بوش مدل GSV24VW304

A++

7 فوت سفید

6 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,290,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

GSV33VW304

یخچال فریزر بوش مدل GSV33VW304

A++

7 فوت سفید

بدون برفک 7 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,500,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,000,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

KGN36NW304

یخچال فریزر بوش مدل KGN36NW304

A++

9 فوت استیل

بدون برفک 3 کشو

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 3,968,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,218,000 تومان

پنج فقره چک   : 550,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

یخچال فریزر بوش آلمان

یخچال فریزر بوش قیمت