3

اجاق گاز بوش مدل PRB326B70E

PRB326B70E
PRB326B70E
PRB326B70E
PRB326B70E

2 شعله

رنگ: سیاه

ساخت: اسپانیا

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 45 × 306 × 527

مشخصات: دو شعله قابل ترکیب با همه اجاق های صفحه شیشه ای