3

ماشین ظرفشویی بوش

SMS53M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M02IR

A+

ظرفشویی بوش 13 نفره سفید

تعداد برنامه 5

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,239,000

پرداخت  نقدی : 1,239,000

چهار فقره چک   : 500,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS68M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M02IR

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,510,000

پرداخت  نقدی : 1,410,000

چهار فقره چک   : 525,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M12IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M12IR

A+

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 4

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,780,000

پرداخت  نقدی : 1,580,000

چهار فقره چک   : 550,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M02IR

A++

ظرفشویی بوش 13 نفره سفید

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,917,000

پرداخت  نقدی : 1,517,000

چهار فقره چک   : 600,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS88TW01M

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW01M

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 8

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,430,000

پرداخت  نقدی : 1,730,000

چهار فقره چک   : 675,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS53M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M08IR

A+

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 5

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,375,000

پرداخت  نقدی : 1,375,000

چهار فقره چک   : 500,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS68M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M08IR

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره استیل

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,646,000

پرداخت  نقدی : 1,446,000

چهار فقره چک   : 550,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M18IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M18IR

A+

ظرفشویی بوش 14 نفره استیل

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,917,000

پرداخت  نقدی : 1,517,000

چهار فقره چک   : 600,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M08IR

A++

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,050,000

پرداخت  نقدی : 1,650,000

چهار فقره چک   : 600,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS88TI01M

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01M

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره استیل

تعداد برنامه 8

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,516,000

پرداخت  نقدی : 1,816,000

چهار فقره چک   : 675,000    

ماه به ماه بدون بهره

SMS88TI03T

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI03T

A+++

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 8

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,937,000

پرداخت  نقدی : 1,937,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره