ماشین ظرفشویی بوش

SMS68M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M02IR

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,510,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,260,000 تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS68M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M08IR

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره استیل

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,646,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,146,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M12IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M12IR

A+

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 4

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,780,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,280,000 تومان

پنج فقره چک   : 500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M18IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M18IR

A+

ظرفشویی بوش 14 نفره استیل

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,917,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,167,000 تومان

پنج فقره چک   : 550,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMV69M00IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMV69M00IR

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,490,000 تومان

پنج فقره چک   : 700,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMI59M05IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMI59M05IR

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 5

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,160,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,260,000 تومان

پنج فقره چک   : 580,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS88TW01M

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW01M

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره سفید

تعداد برنامه 8

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,430,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,430,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS88TI01M

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01M

A++

ظرفشویی بوش 14 نفره استیل

تعداد برنامه 8

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,516,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,516,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS58M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M02IR

A+

ظرفشویی بوش 13 نفره سفید

تعداد برنامه 5

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,528,000 تومان

پرداخت  نقدی : 778,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS58M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M08IR

A+

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 5

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,690,000 تومان

پرداخت  نقدی : 940,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS53M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M02IR

A+

ظرفشویی بوش 13 نفره سفید

تعداد برنامه 5

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,239,000 تومان

پرداخت  نقدی : 989,000    تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS53M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M08IR

A+

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 5

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,375,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,125,000 تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M02IR

A++

ظرفشویی بوش 13 نفره سفید

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 3,917,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,167,000 تومان

پنج فقره چک   : 550,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS69M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M08IR

A++

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 6

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,050,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,050,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMU53M15IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMU53M15IR

A++

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 5

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,030,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,230,000 تومان

پنج فقره چک   : 560,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS88TI03T

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI03T

A+++

ظرفشویی بوش 13 نفره استیل

تعداد برنامه 8

ساخت آلمان

قیمت محصول: 4,937,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,937,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS40C02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C02IR

A+

ظرفشویی بوش 12 نفره سفید

تعداد برنامه 4

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,164,000 تومان

پرداخت  نقدی : 664,000    تومان

پنج فقره چک   : 300,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS40C08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C08IR

A+

ظرفشویی بوش 12 نفره استیل

تعداد برنامه 4

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,260,000 تومان

پرداخت  نقدی : 760,000    تومان

پنج فقره چک   : 300,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

SMS50E08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50E08IR

A+

ظرفشویی بوش 12 نفره استیل

تعداد برنامه 5

ساخت ترکیه

قیمت محصول: 2,429,000 تومان

پرداخت  نقدی : 679,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ماشین ظرفشویی بوش رو میزی

ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره

ماشین ظرفشویی بوش مدل 86n72