فر برقی بوش

HRG6769S1I

فر برقی بوش مدل HRG6769S1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 11,800,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,800,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,600,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

HRG656XS1I

فر برقی بوش مدل HRG656XS1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 11,350,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,350,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,600,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

HVA331BS0I

فر برقی بوش مدل HVA331BS0I

فر برقی بوش استیل براق

ساخت ایتالیا

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 8,631,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,631,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG6764B1I

فر برقی بوش مدل HBG6764B1I

فر برقی بوش سیاه

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ،

قیمت محصول: 7,500,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,500,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG6764S1I

فر برقی بوش مدل HBG6764S1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 7,500,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,500,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG656RS1I

فر برقی بوش مدل HBG656RS1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، ، گریل با هوای داغ،

قیمت محصول: 6,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,990,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,000,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG6725S1I

فر برقی بوش مدل HBG6725S1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت آلمان

هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه،

قیمت محصول: 5,738,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,738,000 تومان

پنج فقره چک   : 800,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG632BS1I

فر برقی بوش مدل HBG632BS1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه، حرارت معمولی

قیمت محصول: 4,161,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,160,000 تومان

پنج فقره چک   : 600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG43S320I

فر برقی بوش مدل HBG43S320I

فر برقی بوش سفید

ساخت اسپانیا

حرارت معمولی، هوای گردشی، حرارت از پایین،

قیمت محصول: 3,385,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,125,000 تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG43S350I

فر برقی بوش مدل HBG43S350I

فر برقی بوش استیل براق

ساخت اسپانیا

حرارت معمولی، هوای گردشی، حرارت از پایین،

قیمت محصول: 3,188,000 تومان

پرداخت  نقدی : 938,000    تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBG43S360I

فر برقی بوش مدل HBG43S360I

فر برقی بوش مشکی

ساخت اسپانیا

حرارت معمولی، هوای گردشی، حرارت از پایین،

قیمت محصول: 3,188,000 تومان

پرداخت  نقدی : 938,000    تومان

پنج فقره چک   : 450,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

HBN559E1I

فر برقی بوش مدل HBN559E1I

فر برقی بوش استیل براق

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 2,430,000 تومان

پرداخت  نقدی : 680,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

فر برقی بوش سری 8

فر برقی بوش قیمت

فر برقی توکار بوش

فر برقی رومیزی بوش